لیست کوتاه دومین دوره جایزه ویلا

مجله ویلا برگزیدگان «لیست کوتاه» دومین دوره جایزه ویلا اعلام نمود.

این لیست کوتاه شامل 7۰ اثر منتخب هیئت داوران است که در پنج دسته ویلاهای ساخته شده، ویلاهای ساخته نشده، طراحی داخلی ویلا، طراحی محوطه ویلا و بازسازی ویلا مورد ارزیابی مستقل هیئت داوران این دوره از جایزه قرار گرفته است.

آثار حاضر در فهرست کوتاه بر اساس مؤلفه‌های اعلام شده در فراخوان جایزه، ارزیابی و داوری شده‌اند.

فهرست زیر به ترتیب اعداد در هر دسته‌بندی مرتب شده‌ است:

ویلاهای ساخته شده:

VA-0382

VA-0600

VA-0686

VA-0708

VA-0711

VA-0712

ویلاهای ساخته نشده:

VA-0221

VA-0232

VA-0324

VA-0459

VA-0474

VA-0552

VA-0634

VA-0714

VA-0732

طراحی داخلی ویلا:

VA-0133

VA-0257

VA-0378

VA-0537

VA-0627

VA-0631

VA-0711

طراحی محوطه ویلا:

VA-0190

VA-0261

VA-0324

VA-0504

VA-0708

VA-0711

بازسازی ویلا:

VA-0133

VA-0190

VA-0203

VA-0631

VA-0667

VA-0724

VA-0771