Fasham Villa

Fasham Villa

Fasham Villa

Fasham Villa

Fasham Villa

Fasham Villa

Fasham Villa

Fasham Villa

Fasham Villa

ویلای فشم

موقعیت: تهران، فشم

معمار: علی کرمانیان

کارفرما: آقای بحق

مصالح: چوب

تاریخ طراحی: ۱۳۹۱

تاریخ ساخت: ۱۳۹۳

مساحت زمین: ۳۰۰۰m۲

عکس: آرش وکیل زاده

معمار: علی کرمانیان

معماران مرتبط: