A House to Die In

A House to Die In

A House to Die In

A House to Die In

A House to Die In

ویلایی برای مرگ در آن

موقعیت: نروژ، اسلو

معمار: اسنوهتا

کارفرما: شرکت سیل بی

مصالح: سنگ

تاریخ طراحی: ۱۳۹۰

معماران مرتبط: