بازدید معماران ایرانی از شیشه نواوترو

بازدید معماران ایرانی از شرکت Novavetro Glass در ایتالیا،
بررسی راه ها برای تبادلات علمی و انتقال دانش روز به ایران

معماران معاصر ایرانی به نام های هومن بالازاده، امیرعباس ابوطالبی، افشین فرزین و شهاب علیدوست از سایت شرکت شیشه نوواترو در کشور ایتالیا بازدید کردند. این سفر به منظور بررسی پتانسیل ها و امکانات همکاری در بخش مهندسی نماهای شیشه ای در پروژه های معماران معاصر ایرانی و به میزبانی شرکت شیشه نواوترو ایتالیا انجام شد. معماران ایرانی ضمن بررسی توانایی های فنی این شرکت در میزگردی به اظهار نظر در مورد نحوه همکاری های دوجانبه پرداختند. به نظر می رسد با توجه به محدودیت های گمرکی و قوانین داخلی کشور ایران راه ها برای تبادلات علمی و انتقال دانش روز به ایران باز باشد. 

سفر ویلا به شرکت نواوترو