گفتگوی مجله ویلا با مدیر دفتر معماری جارموند

ویلا دیالوگ
گفتگوی مجله ویلا با مدیر دفتر معماری جارموند

این گفتگو بر اساس مصاحبه حضوری امیرعباس ابوطالبی با اینار جارموند مدیر دفتر معماری جارموند-ویگنس در کشور نروژ انجام گرفته است. 

ویلا، معماری کاربردی و عملی 

متن اصلی را بخوانید.