گفتگوی مجله ویلا با مدیر دفتر معماری رینتالا-اگرتسون

ویلا دیالوگ 
گفتگوی مجله ویلا با مدیر دفتر معماری رینتالا-اگرتسون

 

دفتر معماری رینتالا ایگرتسون

این گفتگو بر اساس مصاحبه حضوری امیرعباس ابوطالبی با داگور اگرتسون همکار مؤسس آتلیه معماری رینتالا-اگرتسون در کشور نروژ انجام گرفته است.

ویلا جدایی

متن اصلی را بخوانید.