باغ شازده

فرهنگ ویلای رومی متاثر از فرهنگ باغ ایرانی 

داستانی کوتاه از یک ویلای قجری در باغ شازده ماهان کرمان!

بذری سحرآمیز از خشت و آجر که در دل کویر جوانه زد و مولد یک باغ کویری شد!
.

عکس: حامد افتخاری


اواخر دوره‌ی قاجار بود؛ بزرگ‌زاده‌ی کرمانی در سودای بهشتی زمینی رهسپار شهر ماهان شد تا دانه‌ی این خیال وهم‌آلود را در دل کویر بی‌کران بکارد و نظاره‌گر رُستن مولود رویایی خویش باشد!
ساختن جایی برای دل‌کندن از تشویش‌ها و فارغ شدن از غوغای روزمرگی‌ها؛
جایی که ماهیتی به‌سان ماهان نداشت؛ سرسبز و پُرآب بود همچون‌ پردیس موعود!
کوشکی در میانه‌ی این پردیس لازم بود تا خلوتگهی برای دل و خانه‌ای برای خواب و خیال شیرین باشد؛ این عمارت از خشت و آجر جان یافت تا پندار پردیس را تمامیت بخشد و کالبدی برای تحقق بی‌خیالی محض باشد!

عکس: حامد افتخاری

پندار پدیدار شده‌ای که نشان از پردیس داشت در روزگار معاصر تداعی‌کننده‌ی یک مفهوم شد؛ ویلا!
جایی که آسایش‌کده‌ای برای جسم است و آرامکده‌ای برای جان!

عکس: حامد افتخاری


به‌قلم | #سعیده_مهدویان
به‌تاریخ | پانزدهم اردی‌بهشت‌ماه هزاروچهارصدویک خورشیدی

 


#ویلا #مجلهویلا #معماریویلا #ویلانیوز #ویلامگزین #باغ #ویلاباغ #باغایرانی #ویلاشازده #باغشاهزاده_ماهان #ویلاشاهزاده #معماری #مجله #مثال #خیال