خانه ای برای مردن

چرا "خانه ای برای مردن" از اسنوهتا یکی از بحث برانگیزترین پروژه های ساختمانی نروژ است

.