یادداشتی بر کتاب معماران معاصر ایران به قلم مقداد شریف | معمار، پژوهشگر

کتاب معماران معاصر ایران | فضای جدید : حرکت و تجربه

تلاش برای معاصربودن را می توان مهم ترین هدف این روزهای معماری ایران قلمداد کرد. کتاب معماران معاصر ایران نوشته نگار حکیم، نگاهی دقیق و روشن به این تلاش است.

کتاب، مخاطب را در 14 فصل با خود همراه می کند تا از نسلی بدون مرز صحبت کند که درگذارمعماری ایران در دروان معاصر نقش مهمی ایفا کرده است. ویچخ چایا استاد افتخاری دانشگاه هنرهای کاربردی وین در پیشگفتاری برای این کتاب، تلاش معماران ایرانی برای معاصربودن ودر عین حال حفظ وادامه میراث معماری سنتی ایران را موفق ارزیابی کرده و این جریان را مولد فضایی جدید در معماری ایران توصیف کرده است، فضایی برای حرکت و تجربه. به اعتقاد نویسنده این فضای جدید تولید شده، در باطن خود معماری انتقادی و هنرمندانه را به ارجاع های سطحی و ظاهری به معماری سنتی، ترجیح داده است.

کتاب معماران معاصر ایران سعی کرده تا شرحی مفید و روشن از پروژه های 14 دفترمعماری پویا در ایران ارایه دهد.به اعتقاد نویسنده عوامل پژوهشی بسیاری در انتخاب دفاترنقش داشته اند، برخی از این عوامل عبارتند از:

بررسی مسابقات ملی و فراملی، تنوع مکانی، تعادل جنسیت، طرح های پیشرو، پروژه های عظیم، پروژه های کوچک، اهمیت هویت در معماری، مصالح و تکنولوژی، تضادها، بازسازی، مرمت و پروژه های صنعتی، همچنین نگار حکیم در مورد فرآیند انتخاب دفاتر در پیشگفتار اول کتاب با عنوان نسل بدون مرز، " شهامت " ، "چابکی "و "عدم آرمانگرایی" را اصول اصلی دانسته و معتقد است این دفاتر در فرآیندی تجربه محور از پروژه های کوچک مقیاس شروع و قدم به قدم رشد کرده اند و سعی کرده اند تا با نزدیک شدن به گفتمان روشن فکری توجه بسیاری از منتقدان بین المللی را به خود جلب کنند.

کتاب، در 347 صفحه نگاهی روشن از کارنامه معماری معاصر ایران ارایه می دهد و به طبع این آگاهی وجود دارد که آثارمعرفی شده دستچینی محدود از انبوه معماران خلاق و جوان معاصر است و در کل کتاب معماران معاصرایران با بیانی علمی و روش مند فرصت خوبی برای مخاطب غیر فارسی زبان به وجود آورده تا در جریان معماری معاصر ایران تامل کند و با آن آشنا شود.

 

کتاب        معماران معاصر ایران | فضای جدید : حرکت و تجربه

نویسنده    نگار حکیم

ناشر       دانشگاه فنی وین ، دانشکده معماری، بخش تاریخ و تحقیقات معماری 

iva-icra    

 Institut für vergleichende Architekturforschung 

Technische Universität Wien