معماران چوبان واس

معماران چوبان واس

تلفن: +۴۹ ۴۰ - ۴۸ ۰۶ ۱۸ - ۰ Hamburg ، +۴۹ ۳۰ - ۲۸ ۳۹ ۲۰ - ۰ Berlin

فکس: +۴۹ ۴۰ - ۴۷ ۰۰ ۲۷ Hamburg ، +۴۹ ۳۰ - ۲۸ ۳۹ ۲۰ - ۲۰۰ Berlin

ایمیل: berlin@tchobanvoss.de ، goldberg@tchobanvoss.de ، hamburg@tchobanvoss.de ،

وب سایت: http://www.tchobanvoss.de/

بیوگرافی:

به گفته خود معمار این دفتر معماری همه نوع کسب و کار، از معماری داخلی گرفته تا تهیه طرح ها و نقشه های عمومی را از زمان شکل گیری خود، تجربه کرده است.

پروژه‌های مرتبط: