راجر  کریست

راجر کریست

تلفن: +۴۹ (۰) ۶۱۱ ۵۶۲۰۱۸ ،

فکس: +۴۹ (۰) ۶۱۱ ۵۶۰۱۸۷

ایمیل: cc@christ-christ.cc

وب سایت: https://www.christ-christ.cc/en/

بیوگرافی:

آتلیه معماری کریست کریست و همکاران به مدیریت راجر کریست در آلمان

پروژه‌های مرتبط: