Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

Villa L-036

ویلا ال-360

موقعیت: کلاک، لواسان، ایران

کارفرما: شرکت آرکابن

مصالح: خشت

تاریخ طراحی: ۱۳۹۰

معمار: بابک بهارستانی (دفتر معماری سایه)

همکار طراحی: آنا اخلاقی، نسیم ایزد پناه

طراحی سه بعدی: آرش امینیان، ساناز حسینی

توضیحات:

بررسی و درک ایده های مستتر در معماری ایرانی رویکرد اصلی طراحان این پروژه بوده است. خانه های درونگرای معماری ایرانی با دیدگاه پدید آوردن بهشتی درونی شکل گرفته اند. تمامی فضا های اصلی به سمت داخل جهت گیری می کنند، داخل شفاف است و رنگی. رنگ در لایه های درونی معماری خود را نمایان می سازند، هر جا که پوسته ای داخلی ست رنگ می
گیرد.

آب به عنوان نماد روشنایی، نقشی مهم در خانه و باغ ایرانی ایفاء می کند در باغ سازی ایرانی مسیر آب نقش راهنما نیز در تعیین مسیرهای اصلی می یابد. آب کشش و اتصال میان دنیای درون و بیرون است. در باغ شازده ماهان آب متصل کننده عمارت ورودی و شاه نشین انتهایی می باشد. در باغ فین کاشان آب فضای داخلی عمارت را به باغ در چهار جهت به هم می دوزد، آب از عمارت اصلی می جوشد و در مسیر های اصلی ارتباطات را شکل می دهد، پیوستگی داخل و خارج را کامل می کند و مرزی مابین منظر و محوطه و عمارت باقی نمی ماند.
از دیگر سو توجه به توپوگرافی خاص زمین نیز دیاگرام ها و ایده های ارتباطی دیگری را مشخص می سازد. شیب زیاد و در عین حال غیر متقارن زمین، دسترسی مستقیم از داخل سایت به سطوح مختلف پروژه را امکان پذیر می سازد و این دسترسی ها درنهایت سیرکولاسیون اصلی پروژه را شکل می دهد. دیالوگ بین فرم قرار گرفته بر روی زمین و امتداد آن تا خط آسمان به گونه ایست که تاثیر توپوگرافی و ادامه آن را تا لبه های نهایی حجم می توان دید ، در واقع خط آسمان پروژه بازتاب و امتداد بستری است که حجم پروژه بر روی آن قرار گرفته است. استفاده از درونگرایی هم با برداشت های طراحان از معماری ایرانی هماهنگ است و هم با اقلیم و تاثیرات محیطی پروژه تطابق دارد. حیاط مرکزی پروژه در عین این که در محیطی با عناصری مانند آب، گیاهان و با پوسته هایی شفاف و رنگی تجربه ای متفاوت برای بیننده بوجود می آورد،فضای داخلی را در مقابل باد نامطلوب حفاظت می کند.حیاط مرکزی با جهت گیری مناسب به سمت خورشید، نور لازم برای محیط داخلی تامین می کند و حرکت آب از مرکز خانه به سمت مسیر اصلی ورودی از محوطه، یاد آور باغ ایرانی می باشد.
پوشش بیرونی حجم با پوسته ای صلب در تقابل با پوشش شفاف درونی قرار دارد. اگر چه تاثیر بازشو ها و ورودی های مورد نیاز در پوسته بیرونی ، حجمی با ساختاری محکم و در عین حال نفوذ پذیر بوجود آورده تا لایه های رنگی و شفاف داخلی پروژه را نمایان سازد. تراش هایی بر پیکره کلیتی یک پارچه، تا آن را مانند الماسی با اصالت درخشان سازد.