pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

pocket size villa

ویلای کوچک

موقعیت: لیوبلیانا، اسلوونی

مصالح: بتن و چوب

تاریخ طراحی: ۱۳۹۴

مساحت زمین: ۳۱۴m۲

مساحت ساخت: ۲۱۰m۲