Group No.06

Group No.06

Group No.06

Group No.06

گروه شماره شش

موقعیت: یزد، ایران

کارفرما: بدریه دهقان

مصالح: بتن و آجر

تاریخ طراحی: ۱۳۹۶

مساحت زمین: ۳۲۴m۲

مساحت ساخت: ۳۵۰m۲

شرکت معماری: آتلیه‌ی معماری امیرعباس ابوطالبی و همکاران

معمار مؤلف: Amirabbas Aboutalebi, Alireza Rezaeimehr

تیم طراحی: پدرام رایان‌پور، ثمین گلشن، سیده موژان آیت‌الهی

مشاور و طراح راهبردی/اجتماعی: محمدرضا حائری مازندرانی

تحلیل انرژی: بدریه دهقان، سید احسان فاطمی

توضیحات:

نورآ.

 برای کالید بخشیدن به نورا به جای در نظر گیری فضاهای پر و توده ها از فضاهای خالی شروع کردیم ، اسکلت و ساختاری از جنس هیچ ، که امکان عبور نور و هوا را برای رسیدن به تعادل مناسبی از شرایط زیستی یک خانه فراهم میکرد .

 سپس فضاهای خالی را در ابتدا ، میانه و انتهای پروژه تعبیه کردیم تا به عنوان فضاهایی دو پوسته به ما امکان تغییر شرایط بیرون سایت و تبدیل آن به شرایط مطلوب سکونت از طریق فیلتر کردن آنها توسط عوامل طبیعی نظیر ، نور ، سایه ، جریان هوا ، تبخیر و سبزینگی فراهم کند تا با کمترین نیاز به جداره های شرقی و غربی ، به مطلوب ترین وضعیت زیستی خود برسد.

سپس با شخصیت های فضاهای پروژه و ساکنان پروژه که انسان ها و فضاهای معاصر بومی یزد را تعریف میکردند ادامه دادیم تا در ضمن رفع نیاز کاربران ، با تنوع زیادی برای گروه های دیگری که ممکن است ازین خانه استفاده کنند ، مناسب سازی شود.

در نظر گرفتن آشپزخانه به عنوان قلب بنا و رابطه مادر و کودک و همچنین فضاهای بزرگ و یکدست ، در عین حال پویا و سیال در یکدیگر ،همچنین اقتصادی بودن پروژه ، به عنوان چالشی اصلی برای تصمیم گیری جاگذاری توده ها دنبال شد و سعی شد در ضمن جاگیری فضاها در استخوان بندی ساده سازه ای که کمترین هزینه را به پروژه تحمیل کند، رابطه فیزیکی مناسب آشپزخانه با فضاهای متقابل و ارتباط بصری فضاهایی که مادر در انها حضور دارد با فضاهایی که فرزندان در آن حضور دارند، حفظ شود .

و در نتیجه کنترل مناسبی از تمام ابعاد بر روی جای جای خانه وجود داشته باشد ، در ادامه با در نظر گیری مکانیسم های طبیعی تنظیم شرایط اسایشی ، اسانسور با بادگیر تلفیق شد ، و نورگیرها با باغچه هایی معلق و ابشارهایی کوچک که با تبخیر و تعرق هم موجب خنک شدن فضا میشوند و هم رطوبت مورد نظر فضاهای داخلی را تامین میکنند ، و هم با تولید منظر و صوت مناسب تجربه حضور در فضا را بدون نیاز به عاملی بیرونی غنا میبخشند.