Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

Flying Box Villa

ویلای جعبه پرنده

موقعیت: فرانسه

کارفرما: بخش خصوصی

مصالح: کانتینر

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

مساحت زمین: ۱۶۰m۲

مساحت ساخت: ۱۲۵m۲

عکاس: خوزه گیله

توضیحات:

.