A House for a Friend

A House for a Friend

A House for a Friend

A House for a Friend

A House for a Friend

خانه ای برای یک دوست

موقعیت: قشم، ایران

معمار: فیروز فیروز

کارفرما: حسین احمدی

مصالح: خشت

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵

مساحت زمین: ۴۰۵۰m۲

مساحت ساخت: ۳۲۰m۲

دفتر معماری: شرکت فیروز فیروز و همکاران

دستیار طراحی: نازنین ستایش

توضیحات:

اين پروژه خانه اي است متشکل از دو بخش با طراحي درونگرا که در طراحي آن معيارهاي اقليمي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در نظر گرفته شده اند. استفاده از مصالح بومي نظير کاهگل علاوه بر عايق بودن در برابر گرما سبب همسازي بيشتر خانه با بافت اطراف مي شود.

 

معيارهاي اقليمي:

در طراحي اين پروژه از دو سيستم Passive و Active استفاده شده است.

در طراحي سيستم Passive، اين پروژه کاملا با معماري منطقه همساز بوده و با توجه به جهت باد غالب، جهت گيري ساختمان در سايت به گونه اي است که با استفاده از سازه هاي بادگير بتوان از باد جهت جنوب در جهت تهويه و خنک نمودن فضاها بيشترين بهره را برد. پراکندگي ساختمان ها اين امکان را ايجاد مي کنند تا فضاها سايه بيشتري در سايت داشته و باد به راحتي در بين فضاها حرکت کند.

گياهاني که دراين پروژه در نظر گرفته شده اند گياهان بومي مانند نخل بوده که نه تنها نياز به نگهداري بالا ندارند بلکه سايه هاي مناسبي جهت نشستن در قسمت حوضچه ايجاد مي کنند.

در سيستم  active از کلکتورهاي خورشيدي که در قسمت بام خانه اصلي جانمايي شده اند استفاده شده به گونه اي که آب گرم مصرفي ساختمان توسط انرژي خورشيدي تأمين مي گردد .

 

معيارهاي اجتماعي:

خانه در تعامل با فضاي دريا ساخته شده است و قرارگيري تراس در طبقه بالا باعث بهره گيري از ديد مناسب دريا مي شود.

 

معيارهاي فرهنگي:

درون گرا بودن طرح علاوه بر آنکه با معماري منطقه سازگار است بلکه با فرهنگ منطقه نيز همخواني دارد.

 

معيارهاي اقتصادي:

در نظرگرفتن کلکتورهاي خورشيدي براي اين پروژه ازجهت اقتصادي به صرفه است چراکه با در اختيار داشتن تابش مداوم مي توان از آبگرمکن هاي خورشيدي استفاده بهينه را نمود.

 

چيدمان فضاها:

اتاق ها به دور يک حياط مرکزي قرار مي گيرند و درِ هر اتاق به اين حياط باز مي شود. راهروي بين اتاق ها توسط سازه اي با سقف سبک جهت سايه اندازي طراحي شده و با کپر پوشيده مي شود. در سمت غرب مجموعه، خانه اي کوچک قرار گرفته است به نحوي که توسط يک راهرو و يک تراس از قسمت اتاق هاي مهمان جدا مي شود. اتاق ها در سمت جنوب مجموعه، قرار دارند و از آنجا که اين بخش مي تواند به صورت جدا نيز عمل کند مي تواند يک ورودي مجزا براي آن در نظر گرفته شود. ورودي هاي اصلي مجموعه در ضلع غربي و ورودي هاي ديگري نيز در قسمت شرقي و جنوب سايت قرار دارند .

معماران مرتبط: